Provozní řád Studia Mandala v Dobřichovicích

Provozní podmínky 

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Studia Mandala. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky (karta s kredity na jednotlivé lekce nebo kurz) potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou (kartou s kredity na jednotlivé lekce nebo kurz), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách http://www.studiomandala.cz/cenik-sm-l/
Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor Studia Mandala a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio Mandala je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách http://www.studiomandala.cz/rozvrh-2018/ nebo v tištěné podobě ve studiu. Jógové, pohybové a jiné uvedené lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.

Účast na lekci je možné rezervovat 12 hodin předem formou SMS na telefonní číslo 775 222 325 nebo do rozvrhu, který je uveden v bodě III. Klient, který má zakoupený permanentku na kurz, nemusí svou účast potvrzovat, řídí se rozpisem lekcí v rozvrhu.

V.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas, a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení telefonicky či formou sms, nebo se nedostaví  vůbec, lekce propadá. V rámci koupené permanentky lze nahradit lekci v jiné lekci stejného lektora do doby platnosti permanentky, která je 3 měsíce od první lekce. 

VI.

Po vstupu do Studia Mandala je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti vstupních dveří. Klienti si mohou své oblečení uložit do uzamykatelné šatny, která se nachází také u vstupní části studia.

VII.

Při odchodu ze šatny musí klient z tohoto prostoru vyklidit své věci. Po dobu své návštěvy ve Studiu Mandala je klient zodpovědný za své věci, které jsou v uzamykatelné šatně. Mobilní telefony zůstávají v uzamykatelné šatně, nejsou povoleny v prostoru určeném pro cvičení, z důvodu narušování lekce. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do Studia Mandala je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory. Je také zakázáno kouřit v prostorách studia.

 IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu Studia Mandala či lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Mandala nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi či jakémukoli přítomnému zástupci Studia Mandala. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je v horní pravé skříňce v kuchyňce studia.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Studia Mandala.

XIII.

Klientská data poskytnutá pro Studio Mandala jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů Studia Mandala  řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné zaslat e-mailovou cestou na adresu lucka@studiomandala.cz nebo předáním písemné žádosti na adresu provozovny. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám Studia Mandala.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

konzumovat vlastní potraviny; kouřit; požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. V prostorách Studia Mandala je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje.

narušovat lekci jakýmkoliv způsobem - např. telefonováním apod.

XIV.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XV.

Úklid provozních prostor se provádí každý den po ukončení provozu. Jedenkrát za týden je provedena plošná desinfekce. Jako desinfekční prostředky jsou použity roztoky Sava a  esenciální antibakteriální oleje. Veškerý odpad se likviduje denně a je s ním nakládáno dle platné legislativy. Nebezpečný odpad se nepoužívá. Provozovna je vybavena lékárničkou.

XVI.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
  • Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
  • Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených
  • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla – červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Dne 1.9.2017

Studio Mandala
Palackého 147
Dobřichovice

IČO: 62642804
zodpovědný zástupce:
Lucie Mutinská